عضویت
جامعه مجازی فارسی آموزان به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

علي

ساکن aleppo, Syrian Arab Republic · متولد اسفند 18, 1363
علي
پروفایل خصوصی است.