عضویت
جامعه مجازی فارسی آموزان به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

برکای کارا

ساکن Turkey · متولد اسفند 3, 1372
برکای کارا
پروفایل خصوصی است.