عضویت
جامعه مجازی فارسی آموزان به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
(آنلاین)

برکای کارا

ساکن Turkey · متولد اسفند 3, 1372
برکای کارا
پروفایل خصوصی است.