عضویت
جامعه مجازی فارسی آموزان به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

آزاده شریفی

ساکن تهران, ایران · متولد خرداد 3, 1369
آزاده شریفی
پروفایل خصوصی است.