عضویت
جامعه مجازی فارسی آموزان به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

سامانیان احیا کننده زبان پارسی

✍️ دوره سامانیان را میتوان دوره پیشرفت زبان و ادبیات دری دانست. سامانیان ۱۲۸ سال بر تمام محدوده افغانستان امروزی ، ماوراءالنهر و بخشی از کشورهای فارس فرمانروایی داشتند و در زمان حکومتشان ، زبان فارسی را در تمام قلمرو خویش گسترش دادند و این چنین زبان و فرهنگ ایران را زنده کردند.
کهن ترین نسک های تاریخ ، طب ، جغرافی و نجوم در زمان سامانیان به فارسی نوشته و ترجمه شده است. سامانیان این امکان را فراهم آوردند تا شاعران فارسی زبان همچون رودکی ، با زبان خود به سرایش شعر بپردازند.
در کتاب " لباب الالباب " از ۲۷ شاعر دری زبان نام برده شده است که همه آنان در دوره سامانیان می زیستند. اشخاصی چون رودکی ، ابوالموید بلخی ، رابعه بلخی ، شهید بلخی ، ابوشکور بلخی و...
به گفته ایرانشناس جلیل دوستخواه ، بالیدن و گسترش و کمال یابی زبان فارسی از سده سوم هجری و با به فرمانروایی رسیدن دودمان های ایرانی تبار در گوشه و کنار ایران زمین ، به ویژه در خراسان و سیستان و ری و کاهش نسبی قدرت و نفوذ گماشتگان دستگاه خلافت بغداد ، شتاب بیشتری گرفت و با نگارش و نشر رساله ها و کتاب ها و دیوان های بسیار ، در برابر زبان عربی قد برافراشت و به زودی عرصه اندیشه و ادب و هنر و فرهنگ را از آن زبان بیگانه باز پس گرفت.
بر طبق گفته رسول رهین استاد دانشگاه کابل ، دودمان سامانی که پس از صفاریان در بلخ روی کار آمدند ، در پیشرفت زبان و ادبیات فارسی دری نقشی ویژه و اساسی بازی کرده اند ؛ بویژه پسران احمد سامانی ، اسماعیل و نصر که اساس سلطنت سامانی را گذاشتند.
دوره سامانیان را میتوان نخستین دوره پیشرفت زبان و ادبیات فارسی دری به شمار آورد ، چرا که برای اولین بار پایه های تکامل ادبیات فارسی دری نهاده شد و بهترین شاعران و سخن سرایان ظهور کردند. پایتخت سامانیان مرکز ادبای بزرگ بود ، بر این اساس بنیاد نظم و نثر ادبیات فارسی دری پس از اسلام در این دوره ریخته شد.
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید