عضویت
جامعه مجازی فارسی آموزان به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

نصیر شعار

ساکن tabriz, ایران · متولد آذر 8, 1331
نصیر شعار
پروفایل خصوصی است.