عضویت
جامعه مجازی فارسی آموزان به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

مهران مجد

ساکن ایران · متولد اردیبهشت 3, 1355
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید
مهران مجد
کس نبیند بخیل فاضل را
که نه در عیب گفتنش کوشد
ور کریمی دو صد گنه دارد
کرمش عیبها فرو پوشد
نمایش بیشتر